"Selamat Datang ke Wadah Ilmu Sastera Bandingan - ยินดี ต้อนรับ สู่ เวที วรรณคดี เปรียบเทียบ ความ รู้"

Saturday, January 2, 2010

Bibliografi

Abdul Ahmad (pngr.). 1994. Kesusasteraan Bandingan Sebagai Satu Disiplin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Mat Piah. 1993. Latar Belakang Sejarah. dlm. Zalila Sharif & Jamilah Hj Ahmad (pnyt.). Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khoo Kay Kim. 1979. Panji-Panji Gemerlapan: Satu Pembicaraan Pensejarahan Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Pendaftaran Universiti Malaya.

Matlob. 1980. Panji Semirang. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara.

Noriah Mohammad & Mariyam Salim. 2005. Sastera Panji. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rattiya Salleh. 1988. Panji Thai dalam Perbandingan dengan Cerita-Cerita Panji Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Sahlan Mohd Saman. 1986. Sastera Bandingan: Konsep, Teori dan Amalan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Sahlan Mohd Saman. 1995. Sastera Bandingan: Dari Perspektif Kita. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sahlan Mohd Saman. 2002. Pengajian Melayu dalam Konteks Kesusasteraan Bandingan. Bangi: Persatuan Penulis Selangor.

Siti Hawa Haji Salleh. 1997. Kesusasteraan Melayu Abad ke-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S. Jaafar Husin.1994. Pengantar Kesusasteraan Bandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sohaimi Abdul Aziz. 2001. Kesusasteraan Bandingan: Perkembangan Pendekatan Praktis. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

No comments:

Post a Comment